လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

ဘယ်လိုစာရွက်စာတမ်းလိုအပ်လဲ?

「အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဗီဇာသို့ပြောင်းရာတွင်အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်ပါသည်

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများစာရင်း

 • လျှောက်လွှာဖောင် (ကုမ္ပဏီနှင့်ကာယကံရှင်အတူတူဖြည့်ရမည်)
 • ကျန်းမာရေးလက်မှတ်(အရင်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ကျောင်းတွင်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့သောရလဒ်…ဆေးစစ်ချက်သည်၁နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်)(မရှိခဲ့ပါဆေးရုံများတွင်ရယူရန်လိုအပ်သည်)
 • ကိုယ်‌ရေးအချက်အလက်(ဖြစ်နိုင်လျှင်ဂျပန်သို့ဝင်ရာတွင်တင်ပြခဲ့သောကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့်တူလျှင်ပိုကောင်းသည်)
 • အခွန်ဖြတ်ပိုင်း(အရင်ကုမ္ပဏီမှရယူနိုင်ပါသည်)
 • အလုပ်အာမခံရယူရန်အတွက်အရည်ချင်းပြည့်မီသည်ဟုအတည်ပြုသောအသိပေးစာမိတ္တူ

မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးနှင့်ကုမ္ပဏီတွင်ရယူနိုင်သောစာရွက်စာတမ်းများ

 • အခွန်ကြေညာချက်လက်မှတ်၊ အခွန်ပေးချေပြီးကြောင်းလက်မှတ်
 • အမျိုးသားကျန်းမာရေးအာမခံထားသူလက်မှတ်မိတ္တူ၊
 • အမျိုးသားကျန်းမာရေးအာမခံပေးချေပြီးကြောင်းလက်မှတ်
 • ပင်စင်နံပါတ်အသိပေးစာ၏မိတ္တူ
 • ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်ကတ်ပြားမိတ္တူ သို့ ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်အသိပေးစာရွက်မိတ္တူ

အလုပ်သင်မှအထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားသို့ပြောင်းရာတွင်(လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တူပါက)

※အောက်ပါထဲမှ1ခုရှိထားရန်လိုအပ်ပါသည်

 • နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်သင်သင်တန်းသား၏အကဲဖြတ်မှတ်တမ်း(အရင်ကုမ္ပဏီမှရယူနိုင်ပါသည်)
 • နည်းပညာအရည်ချင်းစစ်လက်တွေ့စာမေးပွဲအဆင့်၃၏အောင်လက်မှတ် မိတ္တူ
 • အလုပ်သင်စာမေးပွဲပညာရှင်အဆင့်(専門級)အောင်လက်မှတ်မိတ္တူ

အလုပ်သင်・အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သား
→မတူညီသော(အထူးကျွမ်းကျင်)နယ်ပယ်သို့ပြောင်းရာတွင်

 • အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁)ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲအောင်လက်မှတ်

ကျောင်းသားအစရှိသဖြင့်
→အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဖြင့်အလုပ်လုပ်လိုရာတွင်

 • အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁)ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲအောင်လက်မှတ်
 • ဂျပန်စာအရည်ချင်းစစ်စာမေးပွဲ(JLPT)N4နှင့်အထက်
  သို့မဟုတ် JFT-Basic A2နှင့်အထက်အောင်လက်မှတ်
Scroll to top